Ar tikrai apribos greitį prabangiems automobiliams?

Apribojo važiavimo greitį? Pavyzdžiui,Vilniuj, Maskvoje ir Peterburge buvo leidžiama važiuoti 12 varstų per valandą greičiu, o nuo 1907 metų — 20 varsty. Kai kuriuose provincijos mie.stuose iš viso buvo draudžiama važiuoti automobiliu.

Prabangus automobilis

Kol prabangus automObilis buvo negreitas, jo priešai tvirtino, kad jis neturi privalumų, lyginant su arklių transportu. Kai automobilio greitis padidėjo, ėmė kalbėti, kad toks greitis pavojingas, nors arkliais važiuodavo ne lėčiau. Kol automobilis buvo triukšmingas, skundėsi, kad jis drumsčia miestų ramybę. Kai pavyko priversti variklius dirbti tyliau, miesčionims vėl blogai: „Tos prakeiktos mašinosl Jos taip netikėtai išnyra prieš tavel” Peikė mašinos išorę. Tačiau vos tik pasirodydavo dailus kėbulas, automobilistus kaltindavo nesaikinga prabanga.
Vakaruose padėtis buvo nė kiek ne geresnė, negu Rusijoje. Anglijoje, pavyzdžiui, „žmogaus su raudona vėliavėle” (kuris turėjo eiti pirma auto¬mobilio) istatymas buvo panaikintas tik 1896 metais. Ko tik nereikalavo iš prabangių automobilistų Važinėti ne greičiau kaip 6-30 kilometrų per valandą; nevažinėti gatvėmis po devintos valandos vakaro; duoti kelią bet kokiam kitam ekipažui, nes tų kitų daugiau; susitikus su arkliais ne tik sustoti, bet ir išjungti varikli —„negąsdinti nelaimingų gyvulių”.

Kova su prabangiais automobiliais

Kovą su automobiliu rėmė reakcinė spauda. Apvirtusių ir lekiančių j orą mašing vaizdai ilgai neišnyko iš žurnalų puslapių. Rašė, kad automobilistai — banditai ir „traiškytojai”, valdžiai patarė sodinti juos į kalėjimą. Automobilius apmėtydavo akmenimis, kelią užtverdavo grioviais, vežimais, rąstais, vinių prikaltomis lentomis. Sustojusiam kaime automobilistui būdavo nelengva papietauti ir susirasti nakvynę — prieš jį užrakindavo duris. Kaimo policininkai jrengdavo užkardas, automobilistus jvairiomis dingstimis areštuodavo, begėdiškai bausdavo. Kartą kažkoks prancūzų vairuotojas, sutraiškęs antj, turėjo sumokėti ne tik už ją, bet ir už ančiukus, kuriuos ji galėjo išperėfi. Kai kuriose šalyse buvo net įkurtos draugijos kovai su automobiliu.

Pramonininkai ir omnibusai

Tačiau mainės rūbai margo svieto… Kažkada kinkomojo transporto pramonininkams pakako kreiptis j parlamentą ir garo omnibusai buvo nuvyli nuo Anglijos kelių. O pačioje XX amžiaus pradžioje net jungtinė vežikg, fermerių, dvasininkų, policininkų, pirklių ir laikraščių rašeivų armija vis dėito nesugebėjo iveikti nerangaus, triukšmingo, dūminančio, bet sparčiai tvirtėjančio, kaupiančio jėgas ir jsigijančio vis daugiau šalininkų automobilio…
Štai kokius jvykius priminė „Stioveris”, su kuriuo teko susipažinti. institutas jj perdavė Valstybiniam politechnikos muziejui. Dabar beveik kasmet, Automobilisto dieną, jis išrieda j Maskvos gatves dalyvauti istorinių ir šiuolaikinių mašing parade.

Šaltinis: prabangių automobilių nuoma Vilniuje